เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลาดไทยปิดยาว ตลาดต่างประเทศก็ยังเปิดดำเนินการอยู่
ทำให้ราคาของสินค้าบางประเภทที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศขยับและอาจเป็นความเสี่ยงได้

.

ดังนั้น Super Margin คือ หลักประกันที่ช่วยรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากราคามีการปรับตัว
ในช่วงที่ตลาดปิดทำการนานกว่าปกติ หรือมีวันหยุดพิเศษหลายวันติดกัน

.

.

 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอัตราหลักประกันของสินค้าอื่นได้
https://www.huasengheng.com/wp-content/uploads/2022/04/margin_futures04042022.pdf

.